เงื่อนไขการรับประกันเเละข้อยกเว้นไม่รับประกัน


1.   ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2.   บริษัท มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นๆไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
3.   เงื่อนไขการรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาดหรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
4.   อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของเหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
5.   การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิท หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมงกัดแทะ
6.   รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
7.   ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากทางบริษัท 
8.   หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
9. หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ที่ซื้อกับทางบริษัทรับประกัน 6 เดือน

 ขั้นตอนการให้บริการ

1.  ลูกค้าควรเตรียมข้อมูล ชื่อบริษัท หรือชื่อผู้ติดต่อที่จะส่งซ่อม พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกแจ้งแก่เจ้าหน้าที่รับสินค้าซ่อม

2.  แจ้งเรื่องส่งสินค้าซ่อมเข้ามาที่เบอร์โทร 086-3896443  หรือ 095-5265706

โปรแกรมรีโมท 

https://www.aeroadmin.com/en/downloads.html

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo